Om lydterapi
Skriv en kommentar

5 HVORFOR BLIR VI SYKE?

HVORFOR BLIR VI SYKE?

I dagens innlegg skal jeg ta for meg hva som kan føre til at vi blir syke. Dette henger tett sammen med energien i kroppen vår.

«Disease» er det engelsk ordet for sykdom og om man deler ordet i to «dis-ease» betyr dette dis-harmoni, altså at det er mangel på harmoni i kroppen. Dette bringer meg videre inn på dagens tema, nemlig ubalanse i energisystemet.

Nå vi er friske, glade, lykkelige og fulle av energi, flyter energien i kroppen vår fritt og uforstyrret. Vi sier gjerne at vi er «fulle av energi». Andre ganger er vi gjerne triste, deprimerte, syke og har lite energi. Da sier vi gjerne at vi har «lite energi».

Det jeg synes er interessant med dette er at vi mennesker er ganske gode til å kjenne på hvor lite eller mye energi vi har i kroppen til enhver tid, men det som slår meg som merkelig er at mange av oss gjerne ikke forsøker å gå i dybden får å finne ut hva som er den egentlige årsaken til mangel på energi. Mange bare «biter» det i seg og håper at det går over i stillhet. Det er når vi slutter å lytte til kroppe vår at varsellampene begynner å blinke.

CELLEN VÅRE ER SOM BIBLIOTEK –
DE LAGRER INFORMASJON OM OSS

Helt fra fosteret begynner å utvikle seg i mors liv og frem til det er ferdigutviklet og fødes påvirkes det av mor. Det er naturlig å tenke at fosteret påvirkes av hva mor f. eks spiser under svangerskapet, om fosteret får nok vitaminer osv., men fosteret påvirkes også av mors følelsesliv. Moren til dette barnet har igjen blitt påvirket av sin mors følelsesliv da hun gikk svanger med henne, og slik kan det gå i flere generasjoner bakover. Et eksempel på dette er at dersom mor har vært mye deprimert under svangerskapet, så kan dette igjen påvirke barnet i sine senere utvikling gjennom årenes løp. Det er mye som er genetisk betinget, det kan også psykisk helse være. Jeg velger å bruke ordet kan fordi det er mange faktorer utenom arv som er med å forme et mennesket, slik som miljø, trygghet rammer under oppvekst, ressurser, personlighet og resiliens for å nevne noe. Psykisk helse er komplekst og jeg velger derfor ikke å gå så mye mer i dybden av dette her, men vil se nærmere på det kroppslige og energetiske aspektet ved mennesket.

Vi har millioner av celler i kroppen og cellene lagrer alle opplevelsene våre. Slik kan vi si at cellene er «bibliotek» som arkiverer og oppbevarer følelsene vi har følt på gjennom hele livet. Traumatiske opplevelser kan slik sette dype spor i oss, og ligge i underbevisstheten helt til vi havner i situasjoner som trigger en forløsning av det som er undertrykt eller fortrengt, og slik utløse en følelsesmessig og/eller kroppslig reaksjon.

Det som ligger «latent i oss» og som gjerne har ligget her over lengre tid, gjør at energien i kroppen med tiden ikke flyter like fritt mellom chakraene som den har gjort før, og det oppstår energiblokkeringer. Disse gjør at energien kommer i ubalanse hvor f. eks et chakra overkompenserer (hvert chakra er knyttet til spesifikke følelser og slik kan man si at overkompensasjon er en psykisk forsvarsmekanisme hvor egne følelser av svakhet og mindreverdighet blir kompensert ved en overbetoning av de motsatte egenskaper) for manglende energi ved å overstimulerer energien i et annet chakra. Dette resulterer i chakra med for mye og for lite energi. Ubalanse i energiene skaper dis-harmoni, og dersom vi utsettes for dette over lengre tid kan det slå ut i psykosomatiske lidelser.

Psyko-somatisk; det vil si at psykiske utfordringer/belastninger som f. eks langvarig stress, angst, dårlig selvtillit, usikre/utrygge forhold i dagliglivet o.l. kan føre til somatiske (kroppslige/fysiske) reaksjoner slik som utmattelse, tretthet, tarmproblemer og muskelsmerter for å nevne noe. Under psykosomatiske lidelser hører også psykiske lidelser og somatoforme lidelser: kroppslige symptomer dominerer pasientens plager uten at det kan påvises noen velavgrenset fysisk sykdom i tradisjonell forstand. (Kilde: snl.no)

Senere i innlegget kommer jeg med flere konkrete eksempler på følelser og plager som er direkte knyttet opp mot de ulike chakraene. Disse eksemplene er veldig interessante, fordi det gir en dypere forståelse av hvor i kroppen ubalansene ligger, og da er det igjen enklere å jobbe med å løse opp disse energiblokkeringene.

NEGATIVE OG POSITIVE FØLELSER
– ULIK ENERGIMENGDE

Både som sosionom og lydterapeut mener jeg følelser er undervurderte i den forstand at det ikke er stort nok fokus på følelsers innvirkningsgrad på helse og livskvalitet. Kropp og sinn hører så tett sammen at det ene ikke kan eksistere uten det andre!

På samme måte som man ved hjelp av ulike apparater måler hjernebølge,- og hjertefrekvens, er det foretatt målinger av energien til negative og positive følelser med oppsiktsvekkende resultater. David R. Hawkins, M.D og Ph.D som er en anerkjent lege, forsker og psykiater viser i en av sine bøker til en «skala av følelser», hvor han rangerer følelser fra 1 –  1000 etter hvor mye energi de har. Helt på bunnen av skalaen ligger blant annet skam (20), skyld (30), sorg (75) og frykt (100). Tenk over hvor ofte disse følelsene berører oss i løpet av livet og ofte er en del av vår hverdag! (I et foredrag hørte jeg en gang at 90 % av tankene du tenkte i dag tenkte du også i går) Andre følelser som mot (200), aksept (350), kjærlighet (500) og glede (600) har betraktelig mye mer energi.

Jeg peker til denne skalaen for å vise hvor ødeleggende negative følelser er på energibalansen i kroppen vår; negative følelser og trossystemer holder energien vår «nede» slik at vi ikke lengre har en harmonisk balanse i energien. Positive følelser er slik motvekten og hever energinivået igjen, så jo mer positive følelser vi føler jo nærmere kommer vi balanse i energien vår. Som jeg skrev tidligere svekkes og brytes vårt mentale og kroppslige immunsystem ned ved ubalanse i energiene over lengre tid (enormt mye energi brukes for å blokkere følelsesmessige minner, og fornektelse av følelser skaper over tid blokkeringer) og gjør oss mer utsatte for og skaper grobunn for sykdom og smerte.

Tankene påvirker følelsene, så vær observant på og ta ansvar for hva du tenker og sier til deg selv, da vi har innlærte følelsesmessige lavfrekvente reaksjonsmønstre som aktiviserer i gitte situasjoner.

OPPSUMMERING:

Ubalansert energiflyt gjennom chakraene kommer av energiblokkeringer (som gjerne har bygd seg opp over tid). Blokkeringene kommer ofte av fortrenge og undertrykte følelser og traumer som går lang tilbake i tid, og som vi bevisst og ubevisst bærer med oss. Andre årsaker til dårlig energiflyt kan også være usunt kosthold, lite mosjon og søvn, stress, sykdom, stråling, skader og opererte kroppsdeler.

Energiblokkeringer hindrer fri flyt av energi, og chakraene forsøker å kompensere for denne manglende energien ett eller flere steder ved å skape overaktive chakraer. Dermed skapes også underaktive chakraer og ubalansen eskalerer.

Det er normalt av chakraene går inn og ut av balanse, fordi vi utsettes for ulike påkjenner gjennom hele livet. Det er først når ubalansen vedvarer over tid og «setter» seg i kroppen og slik fører til en stagnasjon av fri flyt av energi, at det kan slå ut i blant annet psykosomatiske lidelser.

Ved å løse opp i energiblokkeringer vil energien flyte fritt mellom chakraene igjen, immunforsvaret styrkes og bygges opp og man kan bli kvitt sykdommer og plager. Energien, livsgleden og humøret kommer tilbake og vi føler oss harmoniske og balanserte. Dette viser til at kropp og psyke er i symbiose.

Forebyggende energiarbeid er også viktig da det forhindrer utvikling og eskalering av energiblokkeringer.

HVA SKJER NÅR CHAKRAENE OVER,- OG UNDERKOMPENSERER?

Et vanlig problem i dagens samfunn er utbrenthet og stress og derfor bruker jeg dette som eksempel. Det som ofte kjennetegner de som er stresset eller utbrente er at de har dårlig selvfølelse (underaktivt rotchakra) og god selvtillit (overaktivt solar plexus – navlechakra).

Denne ubalansen forsøkes kompensert ved at sakral og navlechakra går inn og støtter ekstra slik at vi føler oss kreative og fulle av kraft. Dette fører til at vi ikke lytter til kroppen ved å stoppe opp og hvile, vi bare pusher oss selv mer og mer. Disse chakraene blir med tiden «slitne» og kraftløse og frykt skapes. Sakral chakra begynner å lekke energi ukontrollert og vi tømmes, spesielt i møte med og i relasjon til andre mennesker. Vi blir tomme for energi og vet ikke hvordan vi skal fylles oss opp igjen eller holde på energien. Det underaktive sakral chakra skaper mer frykt og uro, og sammen med det underaktive rotchakra gjøre det at vi føler oss utsatt, blottet og ubeskyttet. Vi skaper en fasade mot verden rundt oss samtidig som vi går til grunne inni oss.

Identiteten vår ligger i navlechakra og når det kjemper og kjemper begynner vi å identifisere det vi gjør med den vi er. Vi kaver uten pause og må hele tiden gjøre noe for å føle at vi finnes, at vi har en identitet. Viljen tar til slutt over for kraften og viljen presser og presser helt til navlechakra kollapser, fordi det et totalt tømt for energi. Da kan vi føle oss identitetsløse, ensomme, svake og redde og blir som en svamp som påvirkes av alt rundt oss, og vi bli gjerne overfølsomme for lyder, lys og inntrykk. Det blir rett og slett for mye for oss og vi føler andre suger energien og kraften fra oss. Når vi har pushet oss for lenge over for lang tid kan dette føre til utbrenthet og stress setter seg i kroppen.

HVORDAN PÅVIRKES CHAKRAENE VÅRE FRA VI ER SMÅ TIL VI ER VOKSNE?

Allerede i mors liv og mens barnet fødes opplever babyer at chakraer blir delvis lukket. F. eks kan avvisning oppleves allerede før fødsel.

De tre øverste chakraene (hals, tredje øye og krone) lukkes gjerne før man er tre år, som en reaksjon på mistro fra familie og samfunnet. I løpet av tenårene blir ofte hjerte chakra i ubalanse pga. smerte og avvisning fra foreldre, kolleger eller venner. Det tredje chakra (solar plexus) kommer ofte i ubalanse når foreldre og samfunnet tvinger tenåringer inn i former de ikke passer inn i. Etter tenårene oppdager heldigvis mange at enkelte chakra åpner seg mye igjen, fordi man er friere til å uttrykke hvem man er innerst inne. Spesielt gjelder dette solar plexus som er selvtillitens chakra. I voksenlivet kan man igjen oppleve mye ubalanse i chakraene som et resultat av f. eks svik, død, sorg, skam, dårlig selvtillit og selvbilde. Denne delvis lukkingen av chakraer er et resultat av sammensatte hendelser.

HVILKE FØLELSER LIGGER I HVILKE CHAKRA?

Som nevnt i forrige innlegg er chakraene knyttet direkte opp mot fysiske organer, spesifikke følelser og kroppsfunksjoner. I dag viser jeg til eksempler på hvilke utslag ubalansert energi kan skape i de ulike chakraene.

Hvordan våre chakra har det avgjør hva vi støter bort eller tiltrekker, hvordan vi oppfører oss, hva vi tenker og føler, hvordan vi oppfatter informasjon og hvordan vi lar informasjonen påvirke oss.

Under finner du en sammenfatning av informasjon om chakraene fra ulike kilder, men i hovedsak fra Inge Ås bok – Den store CHAKRABOKEN. Husk at når du leser om de ulike chakraene er dette ikke en karakteristikk av deg som person, men en oversikt over gjentagende kjennetegn for ubalanser i chakraene man finner etter å ha studert et stor antall mennesker over tid.

ROT

Påvirkning: f. eks familieproblemer, store endringer i livet, økonomiske problemene, traumatisk opplevelser, mangel på kjærlighet og omsorg.

Ubalanse kan føre til: depresjon, at alt føles tungt og utrygt, hyperaktivitet, redsel, angst, mangel på selvfølelse, behov for stadig bekreftelse, rotløshet, frykt, meningsløshet, desorienterthet, utrygghet, avhengighet, følelse av at man er utsatt/blottet/ubeskyttet, dårlig motstand mot stress, at man ikke føler seg vel i sin egen kropp, sitter fast i mentale historier og resonnementer og bærer på unødvendig tunge følelsesmessige og fysiske byrder. Man trenger å erkjenne og kjenne på smerten før man kan slippe den.

Kroppslig ubalanse: utbrenthet, fedme, forstoppelse, impotens, blæreproblemer og hemoroider.

Et underaktivt rot chakra gjør at man overpresterer hele tiden for å bevise sin verdi og forsvare sin eksistens. Man er følsom for anklager og har vanskelig for å tåle kritikk. Alt blir en kamp. Redsel for å gjøre tabber og mislykkes er vanlig. Man uroer seg for det man ikke har, burde ha eller hva andre har og føler seg ofte ensom.

Rotchakra aktiveres gjennom fødselen og blir preget av de første hendelsene i livet, f. eks om omgivelsene er lydhøre for barnets behov og har de ressursene som trengs (dersom barnet opplever at det kreves stor kamp for overlevelse skapes stresshormoner). Dette preger igjen følelsen av livet, verden og kroppen. Frykt i rotchakra dreier seg om frykt knyttet til det fysiske livet og den fysiske kroppen, altså engstelsen for det grunnleggende.

HARA

Ubalanse kan føre til: at man har vanskeligheter med å vise følelser, føler ubehag i intime situasjoner, mangler evnen til forandring, destruktive seksuelle mønstre eller konstant behov for ytre stimuli, sinne og angst, skyldfølelse, selvfornektelse, overdrevent sjenerthet, redsel for å miste kontrollen eller bli kontrollert av andre, at man styres av plikt, vaner og andres forventinger, mangeltanker, motivasjonsløshet og at man ikke nyter livet.

Kroppslige ubalanser: nyreplager, aggresjon, allergi, muskelkramper, problemer med befruktning og melkeproduksjon, impotens, frigiditet og energimangel.

Hvis barnet ikke fikk nok ro i de første fasen i livet kan mønster hvor barnet blir passivt eller hyperaktivt skapes, avhengig av følelsen av trygghet. Sakral chakra aktiviseres og fargelegges av de aller første hendelsen i livet, og vil slik som rotchakra prege følelsen av verden, kroppen og livet.  Mangeltankegangen og trossystemer utvikles her: «dette er ikke mulig fordi jeg er meg».

SOLAR PLEXUS

Ubalanse kan føre til: handlingslammelse, ubesluttsomhet, orkesløshet, redsel for avvisning, kraftløshet, maktesløshet, lav selvfølelse, mangel på selvtillit, voldsomt kontrollbehov, depresjon, angst, stress, stormannsgalskap, svakt ego, overintellektualisering, at man utnytter andre, maktsykhet, frykt, undertrykker følelser, at man blir krevende, problemer med å ha kontroll over seg selv, perfeksjonisme, at man blir arbeidsnarkoman, lar andre direkte eller indirekte bestemme over livet ditt og at man kjenner seg gammel/stygg/tykk.

Kroppslig ubalanse: dårlig fordøyelse, tarmproblemer, leverproblemer, matallergi, pusteproblemer, sukkersyke og gallestein, manglende næringsopptak og smerter mellom skulderbladene.

Noen ganger kan frykten i solar plexus stamme fra frykten i rotchakra eller frykten for å slippe ut sinnet i harachakra. Like ofte er det frykten for livsgleden og livskraften som holder oss tilbake. For mange er frykten for livet sterkere enn frykten for døden. Man føler gjerne en stor frykt eller redsel for livet (veldig sensitiv) og de utfordringene man møter, og at man ikke har kontroll. Her trengs en stor dose med livsglede og selvtillit.

Barnet utvikler energien i solar plexus ved å sette grenser for seg selv og omverdenen/andre; hva er akseptabelt og hva er ikke. Dette påvirker utvikling av personlighet og identitet. Dersom vi opplevde lite mestringsfølelse som barn kan dette chakraet få flere blokkeringer som følger oss videre i oppveksten og livet. Et svakt utviklet ego gjør at man lett setter seg i offerrollen, blåser seg opp til «en verdensmester» eller føler seg verdiløs. Vi har da problemer med å stå opp som oss selv i verden, være selvstendige og føle oss unike. Solar plexus utvikler seg helt frem til man er ca. 28 år da personligheten er «utvokst».

HJERTE

Ubalanse kan føre til: isolasjon, misunnelse, at man er følelsesnummen, at livet er en konkurranse der man til stadighet konkurrerer med andre, stadig avhengig av bekreftelse og kjærlighet, engstelse, selvmedlidenhet, depresjon, at man er overkritisk, krevende, utvikler redsel for å gi seg hen, livredd for avvisning, prøver å kontrollere andre gjennom penger, redsel for å være fri, sjalusi, misunnelse, ha-begjær, tillitsproblemer, at man ofte er trist og lei, hjertesorg, vansker for å tilgi, problemer med å gi og ta imot kjærlighet, vanskelig for å åpne seg for andre og at man føler seg ensom.

Kroppslig ubalanse: høyt blodtrykk og astma. Ofte skyver vi fram skuldrene og kollapser i brystet når vi har hjertesorg, man kan nesten føle at man blir stiv og støl i området rundt hjertet.

Opplevelsen som barn og voksen av å bli møtt eller ikke, av å finne noen vi hører sammen med eller ikke påvirker hjertechakra. Mangel på hudkontakt etter fødsel kan resultere i vansker med og til dels ubehag ved berøring senere i livet. Man tar gjerne avstand fra det man savner fordi det gjør vondt å bli minnet på savnet. Sorg over å bli utestengt eller glede over aksept og annerkjennelse kan kobles til hjertechakra.

HALS

Ubalanse kan føre til: problemer med å uttrykke seg, overbeskjedenhet, at man er upålitelig svak, at man er selvrettferdig, snakker ustoppelig, at man blir trangsynt, skyld, skam, undertrykkelse av tanker og følelser, følelsen av å ikke bli hørt, løgner, at man ikke sier det man egentlig mener, ignoranse av følelser, manglende evne til å lytte til andre, frykt for å snakke, at man er uærlig ovenfor seg selv og andre, overbekymret for andres ord og påvirkning, at man ofte prater før man tenker, monoton og lav stemme, at man er treg, sjenert, usikker og redd for andres meninger, viljeløs, og utkjørt.

Kroppslig ubalanse: hyperaktivitet, diare, influensa, utslett, forkjølelse, nakke og skuldersmerter, struma, stoffskifteproblemer og muskelspenninger.

Dersom vi som barn ofte ikke ble hørt eller klarte å tydelig kommuniserer det vi mente eller følte og slik ble avfeid, kunne dette «legge lokk» på vår egen stemme og behov slik at vi bet ting i oss. Dette «lærde adferdsmønsteret» tar man gjerne med seg inn i voksenlivet også og halschakraet preges. Heldigvis er halschakraet viljestyrt og det «våkner» eller aktiviseres gjennom hele livet – gjennom møtet med vårt uttrykk og erfaringer med hvilke respons dette uttrykket gir. Dersom man hele tiden har behov for å snakke og uttrykke sin mening er dette også en ubalanse.

3 ØYE/PANNE

Ubalanse kan føre til: virkelighetsflukt hvor man har vanskelig for å se det store bildet og henger seg opp i små ting, redsel for suksess, bare den materiale verden oppleves som virkelig, den logiske delen av hjernen dominere tekningen, vanskeligheter med å fokusere i livet, oversensitivitet, dårlig dømmekraft, at man blir utkjørt, manglende konsentrasjonsevne og at man er virkelighetsfjern.

Kroppslig ubalanse: utslett, diare, hodepine og uforklarlige smerter.

Dersom barnet har blitt utsatt for overgrep eller opplever andre sterke følelsesmessige påkjenninger som ikke forstås og bearbeides rømmer det gjerne «opp i hodet» fra de nedre chakraene og slik hemmes viktige deler av personlighetsutviklingen, spesielt i solar plexus (selvtillit). Ved at man søker mer inn i seg selv kan dette resultere i at man blir redd for å prøve nye ting og «kaste seg ut i verden». Man kan også utvikle illusjoner og urealistiske ideer om seg selv og verden og bli misjonerende. Om barnet blir hørt av sine omgivelser i fht. hva de hører, ser, føler og fornemmer gjennom sine indre sanser påvirker utviklingen av pannechakraet på en positiv måte.

KRONE

Ubalanse kan føre til: at man savner meningen med livet, dødsangst, at man er tanketung, avskjermet fra livet og tilværelsen, at man er innskrenket, forvirret, ikke åpen for åndelige dimensjoner, at man mister livsglede, at man er destruktiv, konstant frustrert, at man har vansker for å gi slipp på noe i fortiden og ikke har en følelse av indre fred.

Kroppslig ubalanse: Svarte ringer under øynene og flass.

Dersom man som barn tar på seg andres former og ikke uttrykker sin egen identitet og genuine selv, påvirker dette kronechakra på en negativ måte. Når vilje (panne), handling (hals) og kjærlighet (hjerte) kommer i balanse åpner kronechakra seg for fullt. Når de nedre chakraene er i balanse vil kronechakra utvikle seg mer.

Bokanbefaling: Den store CHAKRABOKEN – Inge Ås.

I neste innlegg kommer jeg inn på hvilke effekt krystallbolle healing kan ha.

lydterapi.tovemoss.no

Legg inn en kommentar